.
.

Giới Hạnh Chuyên Tu


Phước duyên lớn được vào hàng Tăng bảo

Con học theo chí Thượng Sỹ xuất trần

Muốn thăng hoa trên con đường tu Đạo

Con một lòng lấy Giới Hạnh nghiêm thân.

1 khai mac gioi dan

Thuở ban đầu khi con vừa xuống tóc

Lo thuộc lòng lời Cảnh Sách, Tỳ Ni

Từng câu kệ, hàng ngày con tụng đọc

Giữ cho con chánh niệm mọi oai nghi.

Giới Định Tuệ là con đường giải thoát

Giới chính là cái nền tảng đầu tiên

Không giới luật nên chúng sanh lung lạc

Tạo ác nhiều rồi sa đọa triền miên.

2 phat nguyen tho gioi

Nhờ Giới Luật mà phát sanh Thiền Định

Không phan duyên, tạo vọng nghiệp xấu xa

Trí Tuệ sáng trong tâm hồn định tĩnh

Bậc chân tu chói sáng khắp Ta Bà.

Gương sáng xưa Ưu Ba Ly tôn giả

Từ chỗ sanh không phân định thấp cao

Chuyên giữ giới, Ngài chứng thành đạo quả

Tạng Luật do Ngai kiết tập mà ra.

Trải tháng năm học Luật Kinh thuần thục

Con đủ duyên tham dự Đại Giới Đàn

Hàng Sa Di và Thức Xoa, Cụ Túc,…

Con lên dần theo tấng cấp, nấc thang.

Đây giờ phút thiêng liêng cao quý nhất

Kể từ nay con được đắp Y vàng

Nguyện hành Đạo y theo đường Đức Phật

Tiếp bước chân bậc Tổ Đức Tâm Hoàn.

Kinh Di Giáo Phật ân cần chỉ bảo

Giới Luật còn là Phật Pháp trường tồn

Trầm hương đốt, con sắt son với Đạo

Lãnh giới này giữ trọn cuộc đời con.

Nhớ ơn Phật, bước đường đi soi sáng

Ân mẹ cha nuôi dưỡng tấm thân này

Ân Thầy Tổ, nên giới thân huệ mạng

Ân đàn na, thọ dụng suốt đêm ngày…

Kể từ đây con dốc lòng tinh tiến

Hạnh ba Y với một Bát, ngàn nhà

Góp sức mình cho Pháp luân thường chuyển

Độ chúng sanh, khắp tất cả, gần xa.

Thích Đồng Trí

Cảm tác trong dịp Đại Giới Đàn Tâm Hoàn 06/03 Đinh Dậu