.
.

Trung Quốc: Ngọc Phật Thiền Tự Hưởng Ứng Tháng Học Tập Pháp Chế Tôn Giáo


Tháng 6 năm 2017, tháng học tập tuyên truyền pháp chế tôn giáo dân tộc thành phố Thượng Hải chính thức bắt đầu.

June-17-B18-H01

Ngọc Phật Thiền Tự tại thành phố Thượng Hải đã tích cực hưởng ứng chương trình này,  trong toàn bộ phạm vi tự viện đã triển khai hoạt động “Tháng học tập tuyên truyền pháp chế tôn giáo dân tộc”.

Triển khai “Tháng học tập tuyên truyền pháp chế tôn giáo dân tộc” trong bối cảnh dùng pháp trị quốc toàn diện, Ngọc Phật Thiền Tự đã tiến hành hoạt động “Tháng học tập tuyên truyền” một cách sâu rộng, thức đẩy các lĩnh lực tôn giáo và hòa hợp ổn định… đều có những ý nghĩa sâu sắc và quan trọng.

June-17-B18-H02

Để phối hợp với chương trình lần này, Ngọc Phật Thiền Tự đã treo banner có nội dung “Lãnh đạo đi đầu học Hiến pháp, Toàn thành tận lực Pháp trị hóa”, đồng thời còn xuất bản chuyên đề “Thực hiện triệt để “Luật sự vụ tôn giáo”, thúc đẩy hòa hợp tôn giáo, hòa hợp xã hội”, đặt tại các vị trí trong chùa để chư vị tu hành cùng nhau học tập.

Theo Dân Nguyễn (Dịch từ FJXW)