.
.

Ngôi chùa có hai tượng Phật lớn nhất Thái Nguyên