.
.

Hồi hướng công đức cho người thân khác đạo


Hỏi: Người con dâu theo đạo Phật thường mỗi sáng đọc tụng kinh Địa Tạng để hồi hướng cầu cho bà mẹ chồng theo đạo Thiên Chúa mà không biết bà có được hoan hỉ siêu sinh hay không?


Đáp: 

Điều trước tiên là tuyên dương một người con dâu mà có lòng hiếu thuận với cha mẹ chồng như vậy. Người con ruột lo tròn bổn phận hiếu đạo đã là một điều tốt lành, huống nữa người con dâu hoặc rễ chuyên tâm tụng kinh hồi hướng cầu siêu cho cha hoặc mẹ chồng khác đạo lại là điều công đức. Đây là một việc làm rất đáng quý, cần nên làm. Nếu làm với tấm lòng chí thành tha thiết chắc chắn có tác dụng tốt.

Kế đến, theo luật Nhân quả, dù người đó theo bất cứ tôn giáo nào hoặc không theo một tôn giáo nào, nhưng trong lúc còn sống họ hiền lành, ăn ngay nói thẳng, làm việc chính trực thì vẫn đời sau vẫn có được phước báu. Ngược lại, nếu là Phật tử mà không giữ giới, không chuyên tâm tu học, không chịu làm lành lánh dữ thì cũng khó tránh khỏi bị đọa lạc. Như vậy, nếu chúng ta chuyên tâm tụng kinh hồi hướng cho người đã mất thì ít nhiều vẫn có sự tác động đến thần thức của họ. Nếu là nghiệp nhẹ thì họ được chút phước báu mà vãng sinh cõi lành; còn nếu nghiệp nặng thì họ sẽ nhờ công đức gia trì hồi hướng của người sống mà dần dần giảm bớt nghiệp xấu ác, chuyển nghiệp nặng trở thành nghiệp nhẹ hơn và dần dần cũng được siêu thoát.

Tụng kinh hồi hướng cho người hiện tiền hay người đã mất thì trước tiên là người làm công việc ấy được hưởng công đức, sau đó là đến người được hồi hướng thọ hưởng công đức ấy. Điều quan trọng thiết yếu trong lúc thực hành là cần phải có tâm chí thành tha thiết.

Thích Minh Thành