.
.

Bắc Ninh: Khóa tu 1 ngày tháng 7 năm Mậu Tuất


Sáng ngày 22/07/2018 (nhằm 10/06 Mậu Tuất) các đạo tràng Tịnh Độ đã về Chùa Diên Quang – xã Việt Hùng, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh tham dự khóa tu Niệm Phật Một Ngày.

ĐĐ. Thích Pháp Đăng – trụ trì Chùa Huệ Viễn tỉnh Đồng Nai quang lâm thuyết giảng “Kinh A Di Đà Lược Giảng ”  phần cõi Cực Lạc có hay không, đến toàn thể quý Phật tử. Trong thời pháp thoại Đại đức đã chia sẻ Cực Lạc hoàn toàn có thật với các vị có chánh báo tương ứng, Cực Lạc là y báo của Phật A Di Đà và chư Thánh chúng tu niệm Phật. Các hành giả tu Tịnh độ cầu sanh về Cực Lạc, rồi từ đó nương thắng duyên mà tu tập cho đến ngày công viên quả mãn, thành Phật. Cho nên, Cực Lạc không chỉ “tạm dùng để cho chúng sanh mê muội hướng về” mà các bậc Tổ sư vĩ đại của Tịnh tông, các Đại Bồ-tát có nhân duyên cũng nguyện sanh về cõi ấy.

Bản chất của niệm Phật là ba nghiệp được thanh tịnh. Nhưng người Phật tử thường xuyên niệm Phật để nhắc nhở mình nhớ đến công hạnh của Phật, lời dạy của Phật, bản chất của cuộc đời, từ đó có ý thức trong sự tu tập, đối trị phiền não. Do vậy, Tham sân si chính là gốc của khổ. Muốn đoạn diệt được tham sân si thì phải tu tập. Một trong những phương pháp đoạn diệt tham sân si chình là Pháp môn niệm Phật, nghe pháp sẽ sinh ra tuệ giác. Có tuệ giác sẽ đoạn được cái Si (ngu si). Niệm Phật, là hướng đến ba nghiệp thanh tịnh. Ba nghiệp thanh tịnh, thì sân si chẳng còn Một điều quan trọng nữa của pháp môn Tịnh Độ, cũng chính là hiểu nhân quả và tin sâu, thực tập, tu theo nhân quả. Nói về nhân quả, ta biết: “Thiện giả thiện báo – ác giả ác báo”, “nhân nào quả ấy”. Nhân trước tốt, nên quả hôm nay đẹp. Nhân hôm nay đẹp, quả ngày mai nhất định sẽ đẹp. Nếu quá khứ nhân không tốt, quả hôm nay không tốt. Nhân hôm nay không tốt, quả ngày mai không tốt. Nên “Bồ tát sợ nhân, chúng sinh sợ quả”. Vì thế, người tu tịnh độ, cũng phải tin, thực hành, tu tập theo nhân quả.

Sau thời pháp thoại, đại chúng dùng cơm trong chánh niệm và đến với các thời khóa tu tập. Ngày tu khép lại trong niềm hoan hỷ của toàn thể mọi người.

Sau đây là một số hình ảnh ghi nhận

Tịnh Cường