.
.

Thái Nguyên: Tin video lễ khai Pháp và tiếp nhận Giáo chỉ tấn phong Giáo phẩm


https://youtu.be/Z1tB8RGmHGk