.
.

Chùm ảnh: Khai chuông bản và khai Đạo cho Giởi tử tại ĐGĐ Trí Đức


xin giới thiệu hình ảnh của buổi lễ:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đăng Huy