.
.

Khánh Hòa: Chùa Sắc tứ Minh Thiện phát 300 suất cháo và sửa cho bệnh nhân


Thay mặt tổ từ thiện, Thượng tọa Thích Thiện Thông xin cảm niệm và tán dương công đức của quý Phật tử xa gần đã hoan hỷ góp phước trợ duyên cùng chương trình  từ thiện “Thương người như thể thương thân”.Trí Bửu – Tháng 12/2015