.
.

Đạo tràng Bát quan trai chùa Long Thạnh khai khóa đầu năm


Sáng nay, 8/3 (21/1 Mậu Tuất), tại chùa Long Thạnh, tổ dân phố Thạnh Danh, phường Ninh Diêm, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức khóa tu Bát quan trai cho các hành giả trong địa bàn thị xã.


Sau khi đảnh lễ Tam bảo, Đại đức Thích Nhuận Pháp đã truyền trao giới pháp cho các hành giả về tham dự khóa tu và thực hiện nghi thức phóng sanh.

Buổi sáng, đại chúng tụng kinh Dược Sư cầu nguyện an lành cho tất cả chúng sanh vì Đức Phật Dược Sư đã phát 12 lời nguyện khi hành Bồ-tát đạo, dẫn đến thành quả là Ngài xây dựng được Tịnh độ tên là Tịnh Lưu Ly, một thế giới hoàn toàn tốt đẹp. Ở Đông phương Tịnh độ của Ngài, của báu dư thừa, giáo dục hướng thượng tuyệt vời, được sống chung với những bậc Bồ-tát đại bi, đại trí, dưới sự hướng dẫn của Đức Dược Sư và Thánh chúng, người dân ở thế giới đó hưởng được những phương tiện tốt nhất để tiến nhanh đến quả vị Vô thượng Đẳng giác.

Buổi chiều, sau 30 phút tỉnh tọa là chương trình pháp đàm, Đại đức giới sư đã trả lời những thắc mắc của đại chúng: Người nữ đi chùa nhiều, cúng dường Tam bảo…nhưng sao lại nghiệp nặng hơn nam? Người phát nguyện hành trì và người không phát nguyện nhưng vẫn hành trì giống nhau hay khác nhau? Vì sao khi bắt đầu vào khóa lễ tụng kinh quý thầy thường nhìn vào tôn tượng của Đức Bổn Sư?…

Khóa tu Bát quan trai chùa Long Thạnh kết thúc, toàn thể đạo tràng ai cúng hoan hỷ và có thêm niềm tin chánh tín nơi chánh pháp để vững bước trên con đường tu học, cầu giác ngộ giải thoát.

a01 a02 a03 a05 a06 a15 a19 (Thich Nhuan Phap) a22 a23 a24 a27 a28 a30 a36 a38 a40 a45 a52 a54 a58 a65 a66 a68 a69

Tin, ảnh: Quảng Ấn