.
.

Thông báo chương trình, thời gian tuyển sinh hệ Cử nhân Phật học khóa VIII (2018 – 2022)


Căn cứ Quy chế đào tạo của Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội.

Thực hiện chỉ đạo của Chư Tôn Đức Lãnh đạo Hội đồng Điều hành.

Văn phòng – Phòng Đào tạo thông báo chương trình, thời gian ôn thi và thi tuyển sinh hệ Cử nhân Phật học khóa VIII (2018 – 2022) như sau:

  1. Chương trình ôn thi:
STTTHỜI GIANNGÀY D.LỊCHNGÀY Â. LỊCHNỘI DUNGGHI CHÚ
114 giờ24/03/201808/02 – Mậu TuấtTăng Ni sinh tập trung 
27 giờ25/03/201809/02 – Mậu TuấtÔn thi môn:Phật pháp căn bản 
37 giờ26/03/201810/02 – Mậu TuấtÔn thi môn:Phật giáo sử 
47 giờ27/03/201811/02 – Mậu TuấtÔn thi môn: Ngoại ngữ 
  1. Chương trình thi tuyển sinh:
STTTHỜI GIANNGÀY D.LỊCHNGÀY Â. LỊCHNỘI DUNGGHI CHÚ
114 giờ01/04/201816/02 – Mậu TuấtTăng Ni sinh tập trung 
28 giờ02/04/201817/02 – Mậu TuấtTNS Nhận phòng thi –Phổ biến quy chế thi 
38 giờ03/04/201818/02 – Mậu TuấtThi môn: Phật pháp căn bản 
414 giờ03/04/201818/02 – Mậu TuấtThi môn: Phật giáo sử 
58 giờ04/04/201819/02 – Mậu TuấtThi môn: Ngoại ngữ