.
.

Thông bạch: Tưởng niệm lần thứ 709 Phật Hoàng nhập Niết bàn


Ban Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN trân trọng thông báo đến Quý Ban, Viện Trung ương Giáo hội, Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành phố được biết và triển khai thực hiện theo tinh thần nội dung Thông bạch này.


GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ

_______________

Hà Nội, ngày 05 tháng 12 năm 2017

THÔNG BẠCH

Hướng dẫn tổ chức Đại lễ tưởng niệm lần thứ 709 Đức vua – Phật Hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết bàn

Kính gửi:  – Ban, Viện Trung ương GHPGVN

– Ban Trị sự GHPGVN các Tỉnh, Thành phố

 Trong suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước, vua Trần Nhân Tông là một trong những lãnh tụ thiên tài, anh hùng của dân tộc. Đối với đạo pháp, vua Trần Nhân Tông là một vị vua duy nhất trên thế giới từ bỏ ngôi vua để đi tu và đắc đạo, thống nhất được Phật giáo Việt Nam thời bấy giờ và hình thành tổ chức Giáo hội Trúc Lâm, được xem là đặc trưng của truyền thống Phật giáo Việt Nam. Qua những cống hiến của Đức vua Trần Nhân Tông đối với Dân tộc và Đạo pháp, nhân dân và Tăng Ni, Phật tử tôn vinh Ngài là vị Vua Phật Việt Nam.

Để tôn vinh những công đức của Đức Vua – Phật Hoàng Trần Nhân Tông đối với Dân tộc và Đạo pháp, Đại lễ tưởng niệm lần thứ 709 Đức Vua – Phật Hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết bàn, năm 2017 như sau:

1.Tại Trung ương: Trung ương Giáo hội kết hợp cùng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Ninh tổ chức.

– Thời gian: Ngày 18/12/2017 (ngày 01/11/Đinh Dậu)

– Địa điểm: Chùa Hoa Yên, Yên Tử, tỉnh Quảng Ninh.

2.Tại GHPGVN các tỉnh, thành phố: Tổ chức tại trụ sở Ban Trị sự GHPGVN cấp tỉnh, thành phố. Thời gian: Ngày 01/11/Đinh Dậu.

3. Tiểu sử và Lời tưởng niệm Phật hoàng Trần Nhân Tông được gửi đính kèm theo Thông bạch này. Quý Ban tùy nghi thêm bớt cho phù hợp với thời gian, tình hình từng địa phương.

4. Thành phần tham dự:

–      Thành viên Hội đồng Chứng minh, HĐTS GHPGVN tại địa phương.

–      Ban Trị sự GHPGVN các cấp.

–      Chư Tôn đức tiêu biểu các Hệ phái Phật giáo tại địa phương.

–      Chư Tôn đức Tăng Ni trụ trì các Tự viện và Tăng Ni và Phật tử.

–      Quý Cơ quan chức năng địa phương.

–      Cơ quan Thông tấn, Báo đài.

5. Chương trình Đại lễ:

– Tuyên bố lý do, giới thiệu chương trình, thành phần tham dự.

– Sơ lược Tiểu sử Phật Hoàng Trần Nhân Tông.

– Lời tưởng niệm Phật Hoàng Trần Nhân Tông của TWGH và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, thành phố.

– Phát biểu của Chính quyền.

– Dâng hương tưởng niệm Đức Vua – Phật Hoàng Trần Nhân Tông.

– Cảm tạ của Ban Tổ chức.

6. Biểu ngữ:

Đại lễ tưởng niệm lần thứ 709

Đức Vua – Phật Hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết bàn

Ngày 01/11/Mậu Thân (1308) –  01/11/Đinh Dậu (2017)

Ban Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN trân trọng thông báo đến Quý Ban, Viện Trung ương Giáo hội, Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành phố được biết và triển khai thực hiện theo tinh thần nội dung Thông bạch này.

Trân trọng kính chào./.

Nơi nhận :

– Như trên “để thực hiện”;

– BTGCP, Vụ Phật giáo “để b/c”

– UBND, UBMTTQVN, BTG/SNV các tỉnh, thành phố “để biết”

– Lưu VPI – VPII.

TM. BAN THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

CHỦ TỊCH

(đã ký)

Hòa Thượng Thích Thiện Nhơn