.
.

Khánh Hòa: Chùa Linh Thứu Lễ Khánh đản Đức Phật A Di Đà.Chứng minh và tham dự có Đại lão HT.Thích Đồng Giải, trụ trì chùa Hòa Đa (Phú Yên), TT.Thích Quảng Tâm, trụ trì chùa Linh Thứu, nhân dịp này, Phật tử chùa Linh Thứu được hân hoan  cung đón và cúng dường Chư Tôn đức Tăng Ni Đoàn Khất Sĩ tại Khánh Hòa khất thực tạo duyên lành để Phật tử chùa Linh Thứu gieo duyên tác phước.

Lễ Khánh đản Phật A Di Đà thực hiện theo nghi lễ truyền thống, Đại lão HT.Thích Đồng Giải niêm hương, bạch Phât, khai lễ và ban pháp thoại ý nghĩa ngày vía Đức Phật A Di Đà, Đạo tràng chùa Linh Thứu hành trì xưng tán hồng danh đức Từ phụ A Di Đà lạy 500 lạy và tri 108 biến chú Vãng sanh. Lễ Khánh đản khép lại sau phần cúng Thí thực âm hồn, cô hồn, chiến sĩ trận vong, đồng bào tử nạn, tại nạn giao thông, cầu âm siêu dương thái.
 


 

 

Trí Bửu – Tháng 12/2015