.
.

Tác Phẩm: Việt Nam Phật Giáo Sử Ca- Mặc Giang


07l

Hình minh họa (internet)

Xin quý vị tải nội dung: Viet Nam Phat Giao Su Ca (TNTMacGiang)

Thích Nhật Tân- (Mặc Giang)